عنوان: نيت روزه غير رمضان در ماه رمضان
سوال :

کسي که عمداً در روز ماه مبارک رمضان، نيت روزة غير ماه رمضان نمايد، روزة او چه حکمي دارد؟پاسخ:
روزة او صحيح است، بلکه اين کار ممکن نيست