عنوان: استمرار در نيت روزه
سوال :

اينکه گفته مي‌شود در نيت استمرار لازم است، در روزه اگر کسي ارادة خوردن نمايد و سپس از ارادة خود برگردد، آيا روزه‌اش باطل مى‌شود؟


پاسخ:

تا چيزي نخورده، روزة او باطل نمي‌شود.