عنوان: رفت و آمد با افراد اهل دنيا
سوال :

در صورتي‌ كه‌ رفت‌ و آمد با افراد متجمّل‌ و اهل‌ دنيا دل‌ را مي‌ميراند، آيا كم‌ كردن‌ رفت‌ و آمد با آنها مگر در حدّ ضرورت‌، صدق‌ قهر مي‌كند؟


پاسخ:

بايد به‌ مقدار ميسور ترك‌ مرابطه‌ كند و به‌ مقداري‌ كه‌ ضرورت‌ باشد رفت‌ و آمد كند.