عنوان: شک در وضو داشتن
سوال :

اگر کسی در اثنای نماز شک کند وضو گرفته یا نه چه وظیفه ای دارد؟


پاسخ:

نماز را تمام کند و صحیح است، ولی برای نماز بعدی وضو بگیرد.