عنوان: مقام عنداللهي
سوال :

خداوند متعال در آیه شریفه می فرماید:

« ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

حال سوال اینجاست که معنای زنده بودن شهدا در این آیه چیست؟ اگر منظور حیات برزخی است که همه اموات وحتی جهنمیان هم این حیات را دارند. واگر منظور حیات دنیوی است که پیامبران هم دیگر پس از مرگ این حیات را ندارند.پس معنای آن چیست و تفاوت شهدا در عالم  برزخ از حیث حیات وممات با دیگر برزخیان چیست؟


پاسخ:

چنین افرادی مقام عنداللهی دارند. لذا از حیث مواردی نظیر سعه وجودی، بصیرت، تسلط بر این جهان و لذّت، هیچ طرف تناسب با برزخیان نیستند و قرآن کریم نمی فرماید آنها زنده هستند، می فرماید زنده نزد خدا هستند. بهشت آنها هم به همین صورت است و مقام عنداللهی که به آن بهشت خداوند متعال می گویند، غیر از بهشت موعود عمومی است.

 «یا ایّتها النّفس المطمئنّه ارجعی الی ربّک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی»