عنوان: نماز عيد فطر و قربان
شرح:

مسأله: مستحبِّ مؤکّد است در روز عيد فطر و قربان بعد از طلوع آفتاب تا ظهر، دو رکعت نماز عيد به جماعت يا فرادی خوانده شود و کيفيّت آن مثل نماز صبح است، الاّ اينکه نمازگزار بايد در رکعت اوّل بعد از حمد و سوره، پنج قنوت با هر دعائي که مي‌خواهد بخواند و بعد از هر قنوت «الله اکبر» بگويد و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد و در رکعت دوّم چهار قنوت بخواند و بعد از آن «الله اکبر» بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع، دو سجده كند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسأله: بعد از نماز عيدين، بايد امام جماعت دو خطبه نظير خطبه نماز جمعه بخواند.

مسأله: اگر مأموم موقعى برسد كه امام جماعت مقدارى از تكبيرها را گفته، مي‌تواند اقتدا کند و تکبيرها را با امام ادامه دهد و بعد از آنكه امام به ركوع رفت، آنچه از تكبيرها و قنوت­ها را كه با امام نگفته خودش بگويد، و اگر در هر قنوت يك «سبحان‏اللَّه» يا يك «الحمدللَّه» بگويد كافي است.

مسأله: اگر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است مى‏تواند نيّت كند و تكبير اوّل نماز را بگويد و به ركوع رود.