عنوان: صوت جلسات درس اخلاق معظّم‌له در ماه مبارک رمضان 1433(1391)
شرح:

صوت جلسات درس اخلاق حضرت آية‌الله العظمي مظاهري

 با موضوع فضيلت‌هاي فراموش شده

مسجد حکیم اصفهان - رمضان المبارک 1433 (1391)


texticon.gif

 

موضوع: ادب(جلسۀ اول)
اول رمضان‌المبارک 91/4/31 بشنوید
موضوع: ادب(جلسۀ دوم) دوم رمضان‌المبارک 91/5/1 بشنوید
موضوع: ادب(جلسۀ سوم) سوم رمضان‌المبارک 91/5/2 بشنوید
موضوع: ادب(جلسۀ چهارم) چهارم رمضان‌المبارک 91/5/3 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ اول) پنجم رمضان‌المبارک 91/5/4 بشنوید
موضوع: انتظار فرج(جلسۀ اول) ششم رمضان‌المبارک 91/5/5 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ دوم) هشتم رمضان‌المبارک 91/5/7 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ سوم) نهم رمضان‌المبارک 91/5/8 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ چهارم) دهم رمضان‌المبارک 91/5/9 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ پنجم) یازدهم رمضان‌المبارک 91/5/10 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ ششم) دوازدهم رمضان‌المبارک 91/5/11 بشنوید
موضوع: انتظار فرج(جلسۀ دوم) سیزدهم رمضان‌المبارک 91/5/12 بشنوید
موضوع: زندگانی امام حسن مجتبی«ع» پانزدهم رمضان‌المبارک 91/5/14 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ هفتم) شانزدهم رمضان‌المبارک 91/5/15 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ هشتم) هفدهم رمضان‌المبارک 91/5/16 بشنوید
موضوع: فعالیّت(جلسۀ نهم) هجدهم رمضان‌المبارک 91/5/17 بشنوید
مراسم احیای شب قدر با حضور معظّم‌له
شب نوزدهم
91/5/17 بشنوید
موضوع: اقسام فعالیّت در سیرۀ امیرالمؤمنین علی«ع»
نوزدهم رمضان‌المبارک 91/5/18 بشنوید
موضوع: امیرالمؤمنین علی«ع» اسوۀ حسنه برای همۀ اعصار
بیستم رمضان‌المبارک 91/5/19 بشنوید
مراسم احیای شب قدر با حضور معظّم‌له شب بیست و یکم 91/5/19 بشنوید
موضوع: اخلاص(جلسۀ اول) بیست‌ودوم رمضان‌المبارک 91/5/21 بشنوید
مراسم احیای شب قدر با حضور معظّم‌له شب بیست و سوم 91/5/21 بشنوید
موضوع: اخلاص(جلسۀ دوم) بیست‌وسوم رمضان‌المبارک 91/5/22 بشنوید
موضوع: اخلاص(جلسۀ سوم) بیست‌وچهارم رمضان‌المبارک 91/5/23 بشنوید
موضوع: اخلاص(جلسۀ چهارم) بیست‌وپنجم رمضان‌المبارک 91/5/24 بشنوید
موضوع: اخلاص(جلسۀ پنجم) بیست‌وششم رمضان‌المبارک 91/5/25 بشنوید
موضوع: انتظار فرج(جلسۀ سوم) بیست‌وهفتم رمضان‌المبارک 91/5/26 بشنوید
موضوع: اتّحاد بیست‌ونهم رمضان‌المبارک 91/5/29 بشنوید