������������ ������������/ ���������� �������������� ���������� ���� �������� ��������
   پيشگفتار
   درس پنجم: تحجير
   درس اول: اراضي موات
   درس ششم: مشترکات
   درس دوم: اراضي باير
   درس هفتم: معادن
   درس سوم: اراضي محياة
   درس هشتم: آب ها
   درس چهارم: حريم