��������/ �������� ����������- ���������� �������� ������
   آفاق نیایش - تفسیر دعای سحر