عنوان: حکم تلاوت قرآن در حالت دراز کشیده
سوال :
آیا خواندن قرآن کریم در حالت دراز کشیده و از حفظ اشکال دارد؟ آیا قرآن خواندن در این حالت ثواب نیز دارد یا فقط اشکال ندارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد و ثواب هم دارد.